ข่าวประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานดอนเมืองขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ Row เช็คอิน ของสายการบินที่อาคาร 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานดอนเมืองขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ Row เช็คอิน ของสายการบินที่อาคาร 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานดอนเมืองขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ Row เช็คอิน ของสายการบินที่อาคาร 2 ให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทราบ เผื่อว่า ท่านอาจต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศ ้ั้่ในวันที่ 24 ธ.ค.นี้

Row 9 & 10 - เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย
Row 11       - เคานเตอร์ สายการบิน อาร์ แอร์ไลน์, โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์, ไทยไลอ้อน แอร์
Row 12       - เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์, ไทยสมายล์
Row 14-15  - เคานเตอร์สายการบิน นกแอร์

ข้อมูลนี้อาจพอช่วยท่านได้บ้างเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางคะ