ท่าอากาศยานดอนเมืองเตรียมพร้อมการรักษาความปลอดภัยและการให้บริการผู้โดยสารเดินทางช่วงเทศกาลตรุษจีน 2560

ท่าอากาศยานดอนเมืองเตรียมพร้อมการรักษาความปลอดภัยและการให้บริการผู้โดยสารเดินทางช่วงเทศกาลตรุษจีน 2560

     

      ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารและมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในเที่ยวของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 557 โดยมีนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองร่วมกันต้อนรับและมอบของที่ระลึก ณ ประตูทางออกเครื่องบินหมายเลข 14 ส่วนผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทดม.

      นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ทอท.กล่าวว่า ทดม.เตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2560 คือ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่ง ทดม.จะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 19,592 คน และเที่ยวบินเพิ่มและเหมาลำประมาณ 123 เที่ยวบิน เมื่อรวมกับเที่ยวบินปกติแล้ว จะมีผู้โดยสารเดินทางในช่วงดังกล่าวประมาณ 1,459,392 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 และเที่ยวบินรวม 9,839 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยในวันนี้ (26 มกราคม 2560) ทดม.ได้จัดกิจกรรมต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งจัดแสดงดนตรีบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและจีนผ่านเครื่องดนตรีกู่เจิงและขิม เพื่อสร้างความบันเทิงและความประทับใจให้กับผู้โดยสารที่เดินทางมาใช้บริการ ทดม.ในช่วงเทศกาลตรุษจีนในด้านการรักษาความปลอดภัย ทดม.ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตระเวน เพิ่มความถี่ในการตระเวนตรวจพื้นที่และรักษาความปลอดภัย รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด (EOD) และเพิ่มความถี่ในการสุ่มตรวจภายใน - ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ตลอดจนประสานงานกับกองทัพอากาศ สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง และกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ตรวจสอบพื้นที่อาคารผู้โดยสาร และเพิ่มความเข้มงวดกวดขันการผ่านเข้า - ออกพื้นที่หวงห้ามและช่องทางอนุญาต
      นายเพ็ชร กล่าวเพิ่มเติมว่า ทดม.ยังได้เตรียมพร้อมการให้บริการ โดยได้มีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน (AOC) ณ ทดม. สายการบิน ผู้แทนสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA) และผู้แทนหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ รวมทั้งจัดบริการล่ามภาษาจีนและพนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารชาวจีนตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 หรือประชาสัมพันธ์ ทดม.โทรศัพท์ 0 2535 1192 ตลอด 24 ชั่วโมง