ทอท. ชี้แจงการประมูลให้สิทธิประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามข้อกำหนดการจัดจ้าง

ทอท. ชี้แจงการประมูลให้สิทธิประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามข้อกำหนดการจัดจ้าง

 
 
 
 
 
ทอท. ชี้แจงการประมูลให้สิทธิประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามข้อกำหนดการจัดจ้า
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ชี้แจงการประมูลให้สิทธิประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ดำเนินการด้วยความโปร่งใส
เป็นไปตามข้อกำหนดการจัดจ้าง และขณะนี้ยังไม่ได้มีการสรุปผลการประมูล
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า กรณีที่มีผู้ร้องเรียนการเปิดประมูลงานให้สิทธิประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) มีความไม่โปร่งใส และผู้ชนะการประมูลมีประวัติเคยถูกบอกเลิกสัญญา นั้น ตามเอกสารการยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน (TOR) ของ ทอท.ได้ระบุว่า ต้องไม่เป็นผู้ถูก ทอท.บอกเลิกสัญญาหรือมีหนี้สินค้างชำระ หรือต้องไม่เป็นผู้ที่มีข้อพิพาทที่ถึงขั้นฟ้องร้องในกระบวนการศาลหรืออนุญาโตตุลาการ ซึ่ง ทอท.ได้ดำเนินการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว โดยในกรณีการถูกบอกเลิกสัญญา หรือมีหนี้สินค้างชำระ หรือมีข้อพิพาทระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานกับหน่วยงานภายนอกนั้น ทอท.อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
สำหรับการร้องเรียนเรื่องความไม่ชอบมาพากลในการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ ณ ทดม.ในประเด็นต่างๆ นั้น ทอท.ขอชี้แจงว่าคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท.ได้อนุมัติในหลักการแนวทางการให้สิทธิประกอบกิจการอาคารจอดรถบริเวณด้านทิศเหนือ ณ ทดม. โดยให้สิทธิบริษัท เอกชนลงทุนดำเนินกิจการอาคารจอดรถบริเวณดังกล่าว โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นอาคารจอดรถแบบทั่วไป หรือเป็นอาคารจอดรถแบบอัตโนมัติ และอายุการให้สิทธิประกอบกิจการไม่เกินข้อตกลงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ ณ ทดม.
ในกรณีการให้เสนอค่าตอบแทนใหม่ และการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์อื่นๆ นั้น ทอท.ได้ระบุใน TOR หัวข้อที่ 7 หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาข้อเสนอการดำเนินงาน ข้อ 7.5 ระบุว่า “กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานมีผลของคะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย ให้ผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานดังกล่าวมาเสนอค่าตอบแทนใหม่พร้อมกัน โดยวิธีการยื่นซองเสนอค่าตอบแทน แต่ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่เสนอใหม่ จะต้องไม่ต่ำกว่าที่เสนอไว้ในครั้งแรก” และใน TOR ได้มีการกำหนดขอบเขตของงานและเงื่อนไขการประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ ณ ทดม.โดยจะเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือนจากการให้บริการอาคารจอดรถยนต์ในอัตราร้อยละ 7.5 และเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือนจากการประกอบกิจการอื่นๆ ตามที่ ทอท. กำหนด โดยจะต้องแจ้งให้ ทอท.ทราบล่วงหน้าเรื่องการประกอบกิจการดังกล่าวและต้องได้รับอนุญาตจาก ทอท. เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทั้งนี้ ในการประกอบกิจการของบริษัทที่ชนะการประมูลดังกล่าว ได้มีการเสนอ
แผนการตลาดในการดึงลูกค้าเก่าพร้อมทั้งหาลูกค้าใหม่ โดยใช้เครื่องมือการตลาดรูปแบบใหม่ในการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ คือ การใช้ Mobile Application เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
อย่างไรก็ตาม ผลการประมูลโครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ ณ ทดม.ยังไม่เป็นที่สิ้นสุด เนื่องจากขณะนี้ ทอท.อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นก่อนนำเสนอ คณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาอนุมัติ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเปิดประมูลโครงการฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ของ ทอท.
------------------------------------------
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th