การเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการ โครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ณ ทดม.

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการ โครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ณ ทดม.