ด่านตรวจคนเข้าเมือง

 


 

การเดินทางเข้าราชอาณาจักร

เอกสารที่ใช้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

1.          หนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางที่ถูกต้องสมบูรณ์ และอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน

2.          บัตรที่นั่ง Boarding Pass

3.          บัตร ตม.6 (Arrival Card)

4.          เงินติดตัว คนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ถ้าครอบครัวไม่น้อยกว่า 20,000 บาท

 

การเดินทางออกราชอาณาจักร

1.          หนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางที่ถูกต้องสมบูรณ์ และอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน

2.          บัตรที่นั่ง Boarding Pass

3.          บัตร ตม.6 (Departure Card)

4.          กรณีอยู่เกินกำหนดอนุญาต (over stay) ต้องเสียค่าปรับวันละ 500 บาท

 

ข้อมูลที่ควรทราบสำหรับการกลับเข้าประเทศ

            คนต่างด้าวที่ต้องการสงวนสิทธิ์ในการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรต้องยื่นใบขออนุญาตกลับเข้าประเทศและจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อว่า เมื่อกลับเข้าประเทศแล้วจะได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ต้องขอวีซ่าอีก (คนต่างด้าวต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้าม ตามที่กำหนดไว้ พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2522X

 

ติดต่อข้อมูล :  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โทร. 1178