เอกสารที่ต้องนำมาแสดง เพื่อรับทรัพย์สินดังนี้

สำหรับผู้โดยสารที่จะมารับทรัพย์สินหลงลืม


สำหรับผู้โดยสารที่จะมารับทรัพย์สินหลงลืม

1.    ผู้โดยสาร สามารถติดต่อสอบถามทรัพย์สินหลงลืมได้ที่เบอร์ 0-2535-1100
2.    กรณีต้องการรับทรัพย์สินฯคืน กรุณาแจ้งล่วงหน้าหนึ่งวัน และสามารถมารับคืน ได้ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
       (จ.-ศ. เวลา 08.00 – 16.00 น. )

เอกสารที่ต้องนำมาแสดง เพื่อรับทรัพย์สินดังนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง
   (ของเจ้าของทรัพย์สิน)
- กรณีมารับแทน ต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องของเจ้าของทรัพย์สิน
   และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ที่มารับแทน
3. ผู้มารับคืนทรัพย์สินฯต้องลงลายมือชื่อ วันเดือนปี และเวลาที่มาติดต่อรับทรัพย์สินทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับทรัพย์สิน

 

  • มอหินขาว...
       มอหินขาว   หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจังหวัดชัยภูมิมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกกระเจียวที่เมื...
  • ตลาดสามชุก (สุพรรณบุรี)...
        ตลาดสามชุก (สุพรรณบุรี) เที่ยวอารมณ์ย้อนบรรยากาศวันวานของสภาพบ้านเรือนแบบดั้งเดิมที่ ตลาดสามชุก หรือตลาดริมน้ำร้อยปี...
  • บ้านคำเที่ยง : สนามบินดอนเมือง...
                บ้านคำเที่ยง Kamthieng House, The Siam Society ลองแบ่งเวลาสักหนึ่งหรือสองชั่วโมงเพื่อหลีกเร้...