ห้องน้ำ

 

 

ห้องน้ำ อาคารผู้โดยสาร 2

• ชั้น 1 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าบริเวณจุดนัดพบผู้โดยสารทางเหนือ (North)
• ชั้น 1 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าบริเวณจุดนัดพบผู้โดยสารทางใต้ (South)
• ชั้น 3 ห้องโถงผู้โดยสารขาออกบริเวณ ประตู15
• ขั้น 3 ห้องโถงผู้โดยสารขาออกบริเวณ ด้านหลังประตู9

     

 

Pier 7