ห้องสูบบุหรี่

 

 

ห้องสูบบุหรี่

     

ห้องสูบบุหรี่ มีทั้งหมด 6 โซน
อาคารผู้โดยสารขาเข้า 3 โซน = Pier 2, Transfer (ต่อเครื่องภายในประเทศ), Gate15
อาคารผู้โดยสารขาออก 3 โซน = Pier 2 (มีรูป), North Gate14, Bus Gate ขาออก inter