ที่นั่งพักและห้องรับรองสำหรับพระภิกษุสามเณร

ที่นั่งพักและห้องรับรองสำหรับพระภิกษุสามเณร

สถานที่พักรอเดินทางของพระสงฆ์และสามเณร นอกจากนี้ยังเป็นที่ประกอบศาสนกิจที่จำเป็นของสงฆ์ รวมถึงสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น เจริญสมาธิและภาวนา อยู่ที่บริเวณอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ชั้น 3 ตรงทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 และ อาคาร 2

 

 

พื้นที่นั่งพักสำหรับพระสงฆ์สามเณร บริเวณอาคารผู้โดยสารด้านนอก

 

พื้นที่นั่งพักสำหรับพระสงฆ์สามเณร บริเวณอาคารผู้โดยสารด้านใน