รถบัสฟรีสนามบินดอนเมือง

รถเวียนรับ - ส่ง ภายในท่าอากาศยาน

รถเวียน (Shuttle Bus)

ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการที่จอดรถในบริเวณต่างๆ ภายในท่าอากาศยานดอนเมือง สามารถใช้บริการรถเวียนรับส่งภายในได้ที่จุดต่างๆ โดยรถจะออกทุกๆ 15 นาที มีจำนวนทั้งสิ้น 4 คัน

• อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 ประตู 5
• อาคารผู้โดยสารอาคาร 2
• อาคารจอดรถ 7 ชั้น
• อาคารจอดรถภายในประเทศหลังเก่า
• อาคารคลังสินค้า 1-4
• อาคารคลังสินค้า 5 ชั้น
• อาคารจอดรถระยะยาว