ข้อมูลด้านการรักษาความปลอดภัย

มาตรการเรื่องของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน (Liquids, Aerosols and Gels : LAGs)

 

 

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 กรมการบินพลเรือนได้มีประกาศ ข้อห้ามเกี่ยวกับการนำของเหลวฯ เจล สเปรย์หรือวัสดุ และสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันที่เป็นสัมภาระติดตัวผู้โดยสาร และเจ้าหน้าที่ประจำท่าอากาศยาน ที่จะเดินทางออกจากสนามบินในประเทศไทย ดังนี้

1. ของเหลวฯ ทุกชนิดที่ไม่ใช่วัตถุอันตราย ซึ่งผู้โดยสารจะนำติดตัวขึ้นไปในอากาศยาน ต้องใส่ไว้ในภาชนะซึ่งมีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร (100 cc) โดยจะพิจารณาขนาดของภาชนะเป็นสำคัญหากภาชนะสามารถบรรจุเกิน 100 มิลลิลิตร จะนำติดตัวขึ้นไปในอากาศยานไม่ได้ ถึงแม้ว่าปริมาณของเหลวที่ใส่ในภาชนะไม่ถึง 100 มิลลิลิตร ก็ตาม

2. ภาชนะที่ใส่ของเหลวฯ ตามข้อ 1 ต้องใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใสซึ่งเปิดปิดผนึกได้ (Transparent re-sealable plastic bag) และปิดปากถุงให้สนิท โดยถุงพลาสติกใสนี้มีขนาดความจุไม่เกิน 1 ลิตร

3. ผู้โดยสารสามารถนำถุงพลาสติกใสตามข้อ 2 ติดตัวขึ้นไปในอากาศยานได้คนละ 1 ใบ เท่านั้น

4. ให้นำถุงพลาสติกใสดังกล่าว แสดงให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบ ณ จุดที่ตรวจค้น (Screening Point)

5. ประเภทของเหลวฯ ที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามข้อ 1-4 ดังกล่าวได้แก่ น้ำ เครื่องดื่ม ครีม โลชั่น ออยล์ น้ำหอม สเปรย์ (aerosols) เจลใส่ผม เจลอาบน้ำ โฟมชนิดต่างๆ ยาสีฟัน น้ำยากำจัดกลิ่นตัว และของอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

6. ของเหลวฯ ซึ่งได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสำหรับเด็ก ยาในปริมาณที่เหมาะสมแต่ต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจค้นเพื่อการรักษาความปลอดภัย

7. ของเหลวฯ ซึ่งซื้อจากร้านค้าปลอดภาษี (Duty free shop) ในสนามบินหรือซื้อในอากาศยาน จะต้องบรรจุไว้ในถุงพลาสติกที่ปิดผนึกปากถุง โดยไม่มีร่องรอยผิดปกติให้สงสัยว่ามีการใส่สิ่งของอย่างอื่นลงไปในถุงและมีหลักฐานแสดงชัดเจนว่า ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบิน หรือในอากาศยานในวันเดินทาง ศึกษาไว้ไม่เสียหาย จะได้ไม่พลาด

 

 

ข่าวสารแจ้งจุดให้บริการเกี่ยวกับมาตรการของเหลว, เจลและสเปรย์ ท่าอากาศยานดอนเมืองมีถุงพลาสติกใส (ถุงซิปล็อค) ไว้ให้บริการ ใน 2 พื้นที่ เพื่อให้ผู้โดยสารได้บรรจุ
ของเหลว, เจล และสเปรย์ที่มีความจุไม่เกิน 100 มล.ต่อ ชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร หรือ 1,000 มล.) 
ดังนั้น ท่าอากาศยานดอนเมืองได้เตรียมถุงดังกล่าวไว้ที่จุดบริการดังนี้ (ดูภาพประกอบ)

           1.)    พื้นที่จุดเอ็กซ์เรย์ก่อนเข้า Row เช็คอิน (มีให้บริการ 7 จุด)
           2.)    พื้นที่จุดตรวจค้นก่อนเข้าเขตห้าม (มีให้บริการ 2 จุด คือ ระหว่างประเทศและภายในประเทศ) ถ้าท่านยังมีข้อสงสัยในมาตรการของเหลวดังกล่าว สามารถดูข้อมูล
                   เพิ่มเติมได้ที่จุดบริการทั้ง 9 จุด หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ของเรา เตรียมตัวไว้ก่อน จะได้ไม่เสียเวลายามฉุกเฉิน

 

ประกาศสำนักงานการบนพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

แบตเตอรี่ลิเธียมที่ไม่ระบุความจุกระแสไฟฟ้า วัตต์-ชั่วโมง (Watt-Hour : WH) หรือขนาดบรรจุของลิเธียม (Lithium Content :LC) 
หรือระบุไม่ชัดเจน ห้ามมิให้พาไปกับท่าอากาศยาน ไม่ว่าจะใส่ในสัมภาระติดตัวหรือสัมภาระลงทะเบียนก็ตาม

 

หลักเกณฑ์การพกแบตเตอรี่สำรองขึ้นอากาศยาน

 

มาตรการการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระติดตัวก่อนขึ้นอากาศยาน
 
          การตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระติดตัว เพื่อค้นหาอาวุธ วัตถุอันตรายหรือวัตถุต้องห้ามที่ผู้โดยสารนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้อาวุธหรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ ซึ่งอาจนำมาใช้ในการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายถูกนำขึ้นไปบนอากาศยาน ไม่ว่าจะเป็นการพกพาโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ การซุกซ่อน หรือนำไปโดยวิธีอื่นใดก็ตาม เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยต่อกิจการการบิน เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

การเตรียมพร้อมเพื่อรับการตรวจค้นร่างกายและสัมภาระติดตัวก่อนขึ้นอากาศยาน

 ผู้โดยสารต้องเตรียมพร้อมเพื่อผ่านจุดตรวจค้นเพื่อการรักษาความปลอดภัย ดังนี้
 
         1. นำของเหลว เจล และสเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ที่บรรจุมาในภาชนะบรรจุขนาดเกินกว่า 100 มิลลิลิตรใส่ในสัมภาระบรรทุก (Checked Baggage) เพื่อทำการ Check-in เนื่องจากไม่อนุญาตให้นำติดตัวขึ้นบนอากาศยาน
 
         2. หากต้องการนำ ของเหลว เจล และสเปรย์ฯ ติดตัวขึ้นบนอากาศยาน (Carry-on) ของเหลวฯ นั้นต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร นำใส่ไว้ในถุงพลาสติกใสแบบ Zip-lock ขนาด 20 x 20 ซม. (มีจัดเตรียมไว้ให้ที่จุดตรวจค้นสัมภาระบรรทุก บริเวณด้านหน้าเคาน์เตอร์ Check-in) ผู้โดยสาร 1 คน ต่อถุง Zip-lock 1 ถุง โดยปริมาณของเหลวฯ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1 ลิตร และนำผ่านเครื่อง X-Ray ซึ่งแยกจากสัมภาระติดตัวอื่น ๆ
 
         3. บรรจุวัตถุแหลมคมทุกชนิดไว้ในสัมภาระที่ต้องการ Check-in เนื่องจากไม่อนุญาตให้นำติดตัวขึ้นบนอากาศยาน
 
         4.ผู้โดยสารที่มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สายการบิน แล้วต้องไปดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุญาตนำอาวุธปืนไปกับอากาศยาน ณ เคาน์เตอร์รับฝากอาวุธปืน ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ

         5. ผู้โดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้นำพาสาร วัตถุอันตราย และ/หรือสัตว์ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่ออากาศยานและบุคคลในอากาศยานทุกชนิดไปกับอากาศยาน ไม่ว่าจะบรรทุกไปกับสัมภาระที่ Check-in หรือนำติดตัวขึ้นอากาศยาน


 

 

ขั้นตอนการผ่านจุดตรวจค้น
 
1. ก่อนเข้าสู่จุดตรวจค้นเพื่อการรักษาความปลอดภัย

เมื่อผ่านกระบวนการ Check-in และกระบวนการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) แล้ว ผู้โดยสารจะเข้าสู่กระบวนการตรวจค้นเพื่อการรักษาความปลอดภัยก่อนขึ้นเครื่องบิน โดยในขั้นตอนแรกขอให้ผู้โดยสารเตรียมบัตรระบุที่นั่ง (Boarding Pass) พร้อมบัตรแสดงตน เช่น บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (passport) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
 
2. จุดตรวจค้นเพื่อการรักษาความปลอดภัย
 
     2.1 เมื่อเข้าสู่ช่องทางเครื่อง X-Ray จะมีถาดบรรจุกระเป๋า/สัมภาระจัดเตรียมไว้ให้ ขอให้ผู้โดยสารนำกระเป๋า/สัมภาระทุกชิ้นใส่ในถาดเพื่อผ่านเครื่อง X-Ray หากผู้โดยสารมีคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Laptop)เสื้อคลุม (Jacket) และถุง Zip-lock บรรจุของเหลว ให้แยกออกจากสัมภาระอื่นเพื่อใส่ถาด สำหรับสัมภาระติดตัวมีค่า ขอให้ผู้โดยสารใส่ในกระเป๋า/สัมภาระของตนและปิดให้เรียบร้อย ก่อนนำใส่ถาดผ่านเครื่อง X-Ray

 
     2.2 ผู้โดยสารอาจถูกขอให้ถอดเข็มขัดและรองเท้าเพื่อนำผ่านเข้าเครื่อง X-Ray
 
     2.3 ผู้โดยสารนำถาดผ่านเข้าเครื่อง X-Ray
 
     2.4 ผู้โดยสารเดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ (Walk Through Metal Detector) ตามการกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะเดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะโดยมีเหตุผลอันเหมาะสม เช่น ผู้โดยสารใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacemaker) และผู้โดยสารที่กำลังตั้งครรภ์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้านหน้าจุดตรวจค้น เพื่อผ่านเข้าช่องทางเฉพาะที่ จัดไว้และรับการตรวจค้นร่างกายด้วยมือ
 
     2.5 ผู้โดยสารที่เดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะแล้วไม่เกิดสัญญาณเตือน (Alarm) ให้ไปรับกระเป๋า/สัมภาระของตนที่ผ่านเครื่อง X-Ray
 
     2.6 ผู้โดยสารที่เดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะแล้วเกิดสัญญาณเตือน เจ้าหน้าที่จะเชิญให้ผู้โดยสารเข้ารับการตรวจค้นร่างกาย เพื่อตรวจหาสาเหตุที่เครื่องตรวจจับโลหะส่งสัญญาณ

     2.7 ระหว่างขั้นตอนการตรวจค้นร่างกาย ขอให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
 
     2.8 เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจค้นร่างกายแล้ว ผู้โดยสารอาจถูกขอรับการเปิดตรวจกระเป๋า/สัมภาระ ที่นำติดตัวมา ขอให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
 
     2.9 ผู้โดยสารที่ถูกตรวจสอบพบว่ามีวัตถุต้องห้ามนำขึ้นอากาศยาน บรรจุอยู่ในกระเป๋า/สัมภาระ ขอให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน
 
     
3. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจค้น ขอให้ตรวจสอบสัมภาระที่นำติดตัวมาทุกชิ้นก่อนออกจากจุดตรวจค้น
 
4. ผู้โดยสารปฏิเสธการตรวจค้น ไม่ว่าจะเป็นการตรวจค้นกระเป๋า/สัมภาระหรือการตรวจค้นร่างกาย และปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย ทางท่าอากาศยานขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารดังกล่าวผ่านจุดตรวจค้น 

 

 

"คำแนะนำการซื้อของใน Duty Free"

มาตรการจำกัดปริมาณของเหลว เจล และสเปรย์ขึ้นเครื่องบิน

ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งผู้โดยสารซื้อจากร้านค้าปลอดอากร( Duty free shops) ภายในสนามบินหรือบนอากาศยาน จะต้องบรรจุไว้ในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุง โดยต้องไม่มีร่องรอยการเปิดปากถุงหลังจากการซื้อ  และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อ ณ วันที่ผู้โดยสารนั้นเดินทางไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารปกติ หรือผู้โดยสารเปลี่ยนลำอากาศยาน (Transfer Passenger) และควรตรวจสอบข้อมูลจากร้านปลอดอากรเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การปฏิบัติต่อของเหลว ณ สนามบินปลายทางของการเดินทางและสนามบินทุกแห่ง

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กฎกระทรวง กำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๕๐

 

 

กฎกระทรวง
กำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตราย
ต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน
พ.ศ. ๒๕๕๐
---------------------------------


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

ข้อ ๓ ให้วัตถุและสารดังต่อไปนี้ เป็นวัตถุอันตรายซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานตามมาตรา ๒๖
(๑) วัตถุระเบิด (explosives)
(๒) ก๊าซ (gases)
(๓) ของเหลวไวไฟ (flammable liquids)
(๔) ของแข็งไวไฟ (flammable solids)
(๕) สารออกซิไดส์และออร์แกนิคเปอร์ออกไซด์ (oxidizing substances and organic
peroxides)
(๖) สารพิษและสารติดเชื้อ (toxic and infectious substances)
(๗) วัสดุกัมมันตรังสี (radioactive material)
(๘) สารกัดกร่อน (corrosive substances)
(๙) อาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธซึ่งมีรูปร่างและลักษณะอันน่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธ
(๑๐) วัตถุและสารซึ่งในระหว่างการขนส่งทางอากาศอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ข้อ ๔ วัตถุและสารตาม ข้อ ๓ ที่พาไปกับอากาศยานในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นวัตถุอันตรายซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานตามมาตรา ๒๖
(๑) วัตถุและสารที่ผู้ดำเนินการเดินอากาศพาไปกับอากาศยานตามข้อกำหนดการปฏิบัติการบิน (operating regulations) และข้อกำหนดว่าด้วยความสมควรเดินอากาศ (airworthiness requirement) ที่อธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศประกาศกำหนด รวมทั้งวัตถุและสารที่ผู้ดำเนินการเดินอากาศพาไปกับอากาศยานเพื่อใช้เป็นของทดแทน หรือวัตถุและสารที่ถูกถอดเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายออกมาเมื่อใช้ของทดแทนแล้วและจัดเก็บในภาชนะบรรจุที่ออกแบบเพื่อการขนส่งวัตถุหรือสารนั้นโดยเฉพาะซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัย (technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ฉบับที่ใช้ในขณะทำการขนส่ง
(๒) สเปรย์ (aerosols) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ำหอม โคโลญจน์ ไฟแช็คชนิดเติมก๊าซเหลว และไม้ขีดนิรภัย ที่ผู้ดำเนินการเดินอากาศพาไปกับอากาศยาน เพื่อใช้หรือจำหน่ายในอากาศยานในระหว่างเที่ยวบินหรือเที่ยวบินต่อเนื่อง แต่ไม่รวมถึงส่วนที่จะนำมาใช้ทดแทนหรือจำหน่ายทดแทน
(๓) น้ำแข็งแห้งที่ผู้ดำเนินการเดินอากาศพาไปกับอากาศยาน เพื่อใช้สำหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่มบนอากาศยาน แต่ไม่รวมถึงส่วนที่จะนำมาใช้ทดแทน
(๔) วัตถุและสารที่ผู้โดยสารหรือเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานพาไปกับอากาศยาน โดยนำติดตัวหรือใส่ไว้ในสัมภาระ ทั้งนี้ ตามจำนวนหรือปริมาณที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับ การขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัย (technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ฉบับที่ใช้ในขณะทำการขนส่ง

ข้อ ๕ ให้สัตว์ดังต่อไปนี้ เป็นสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานตามมาตรา ๒๖
(๑) สัตว์มีพิษหรือดุร้าย
(๒) สัตว์ที่มีขนาดใหญ่
(๓) สัตว์ติดเชื้อหรือสัตว์ป่วย

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
(นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม


(รจ. เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๗๓ ก วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การกำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้ใช้มาเป็นเวลานานไม่สอดคล้องกับหลักการในภาคผนวก ๑๘ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ที่ทำขึ้นที่เมืองชิคาโก เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ สมควรปรับปรุงการกำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดวัตถุต้องห้าม

 

วัตถุต้องห้าม

โดยทั่วไปแล้ววัตถุต้องห้าม คือ ปืน อาวุธปืน วัตถุแหลมคม วัตถุประเภทกระบอง วัตถุระเบิด วัตถุระเบิดที่ลุกไหม้เมื่อระเบิด สารเคมีทำให้พิกลพิการ วัตถุอันตรายอื่นๆ ผู้โดยสารอาจจะพกพาวัตถุเหล่านี้ไว้ในสัมภาระที่เขาสามารถหยิบฉวยขึ้นมาใช้งานได้ หรือพกพาไว้กับตัวผ่านจุดตรวจค้นผู้โดยสาร หรือผ่านพื้นที่ปลอดอาวุธของสนามบิน และผ่านขึ้นบนห้องโดยสารของอากาศยาน วัตถุต้องห้ามพิเศษ อย่างน้อยจะต้องรวมถึง

วัตถุต้องห้ามในห้องโดยสารของอากาศยาน หรือ สำหรับวัตถุประสงค์การรักษาความปลอดภัย

ก) ปืน อาวุธปืน กลอุปกรณ์อื่นที่สามารถส่งลูกกระสุนลอยโค้งไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้

     กลอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบเพื่อก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส โดยส่งลูกกระสุนจะรวมถึง

 • อาวุธปืนทุกประเภท รวมถึง ปืนพก ปืนสั้น ปืนพกลูกโม่ ปืนยาว ปืนไรเฟิล
 • ปืนเด็กเล่น ปืนจำลอง ปืนเลียนแบบ ที่มีขีดความสามารถที่ทำให้คิดว่าเป็นปืนจริงรวมถึงไฟแช็คประเภทต่างๆ
 • ส่วนประกอบของอาวุธปืน
 • อากาศอัด และปืนคาร์บอนไดออกไซค์ รวมถึงปืนพก กระสุนปืน ปืนยา ปืนไรเฟิล รวมถึง ลูกกระสุนปืน
 • ปืนสำหรับจุดพลุสัญญาณ และปืนสำหรับให้สัญญาณในการเริ่มแข่งขัน
 • ธนู หน้าไม้ ลูกศร ลูกธนู
 • ปืนฉมวกแบบต่างๆ
 • หนังสติ๊กแบบต่างๆ

 

ข) อุปกรณ์ที่ทำให้หมดความรู้สึก

กลอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับทำให้หมดความรู้สึกหรือเคลื่อนที่ไม่ได้รวมถึง

 • กลอุปกรณ์สำหรับทำให้กระตุก เช่น ปืนของลูกดอกไฟฟ้า ทำให้กระตุก หมดสติ หรือกระบองที่ใช้ตี ทำให้หมดสติ
 • อุปกรณ์ทำให้สลบ หมดสติ หรือเครื่องสังหารสัตว์
 • สารเคมีที่ทำให้พิการหรือทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ก๊าซ สเปรย์ ไม้หุ้มด้วยโลหะสำหรับฝ้า ยาสลบ พริกไทย อื่นๆ ก๊าซต่างๆ สเปรย์กรด และสเปรย์สำหรับไล่สัตว์

 

ค) วัตถุแหลมคมหรือวัตถุมีขอบคม

วัตถุแหลมคมหรือวัตถุมีขอบคม ที่สามารถถูกใช้ทำให้ได้รับบาดเจ็บ รวมถึง

 • วัตถุที่ถูกออกแบบสำหรับสับ (เช่น ขวาน) ขวานเล็ก มีดใหญ่สำหรับหั่นเนื้อ ปังตอ
 • ขวานฟันน้ำแข็ง หรือเครื่องมือเจาะน้ำแข็ง
 • ใบมีดโกน คัตเตอร์ตัดกล่องกระดาษ มีดสารพัดประโยชน์ มีดโกนหนวดต่างๆ
 • มีดในทุกๆ ความยาว
 • กรรไกรที่มีปลายแหลมคม
 • เครื่องมือสำหรับใช้ในการต่อสู้ทุกประเภทที่มีปลายแหลมหรือมีขอบคมรวมถึงดาวกระจาย
 • ดาบประเภทต่างๆ

 

ง) เครื่องมือของคนงาน

เครื่องมือที่สามารถใช้ทำให้บาดเจ็บสาหัสหรือคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน รวมถึง

 • แชลง ตะขอเกี่ยวสินค้า
 • สว่านเจาะ
 • เครื่องมือใดๆ ที่ใช้เป็นอาวุธได้
 • เลื่อยประเภทต่างๆ
 • เครื่องพ่นไฟ
 • ปืนลูกศร หรือปืนที่ใช้ตอกตะปู
 • ค้อนประเภทต่างๆ
 • ประแจ
 • คีม

 

จ) สิ่งของไม่มีคม

วัตถุที่สามารถนำมาใช้ทำให้บาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อใช้วัตถุนั้นตี รวมถึง

 • ไม้เบสบอล ไม้ซอฟท์บอล และไม้คริกเก็ต
 • กระบองประเภทต่างๆ เช่นกระบองสั้นที่มีหนังหุ้มและหัวเป็นดีบุกหรือกระบองสั้นของตำรวจ
 • อุปกรณ์สำหรับใช้ต่อสู้ป้องกันตัวประเภทต่างๆ เช่น ไม้กระบองคู่ หรือพวงกุญแจสำหรับใช้ป้องกันตัวเอง
 • สนับมือ
 • ไม้กอล์ฟ
 • ไม้ฮอคกี้ และไม้เลอครอส (Lacrosse sticks)
 • ไม้คิว
 • ไม้ค้ำสำหรับเล่นสกี

 

ฉ) วัตถุระเบิดและกลอุปกรณ์ระเบิดเพลิงหรือกลอุปกรณ์ระเบิดแสวงเครื่อง

วัตถุระเบิดหรือกลอุปกรณ์ระเบิดเพลิงหรือกลอุปกรณ์ระเบิดแสวงเครื่องสามารถทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บหรือเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน รวมถึง

 • ลูกปืน
 • บลาสทิ่งแค็บ (Blasting caps)
 • เดโทเนเตอร์ (Detonator & fuses)
 • อุปกรณ์จำลองทำเทียมของระเบิดเพลิงหรือระเบิดแสวงเครื่อง
 • ลูกระเบิดมือ ระเบิดต่างๆ
 • พลุ ดอกไม้ไฟ
 • กระเป๋าใส่ควันหรือทำให้เกิดน้ำมันหรือที่ใส่ในภาชนะอื่นใด
 • ระเบิดไดนาไม ดินระเบิด และระเบิดพลาสติก
 • คบไฟ
 • ระเบิดมือ
 • อุปกรณ์ใดๆ ที่ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ได้
 • ไฟแช็ค
 • ไม้ขีดไฟ
 • สายก๊าซอัด
 • แบตเตอรี่

 

ช) ของเหลวแอโรโซลและเจล

 • ของเหลว แอโรโซล เจล นอกเหนือจากที่บรรจุลงในภาชนะบรรจุส่วนบุคคลที่มีความจุไม่เกิน ๑oo มิลลิลิตร หรือบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกชนิดปิดผนึกติดซ้ำอีกครั้งได้ที่มีความจุไม่เกิน ๑ ลิตร สิ่งที่บรรจุอยู่ภายในของถุงพลาสติกจะต้องใสคับพอดีและถุงจะต้องถูกปิดสนิท แต่ควรจะยกเว้น ยา นมเด็ก อาหารเด็ก และตามข้อกำหนดด้านมาตรการพิเศษเกี่ยวกับอาหาร

ของเหลวต้องห้ามโดยไม่คำนึงจำนวน

 • เชื้อเพลิง รวมถึงเชื้อเพลิงสำหรับปรุงอาหารและของเหลวติดไฟ
 • ก๊าซโซลีน
 • ของเหลวติดไฟ
 • น้ำมันสนและทินเนอร์
 • น้ำยาคลอลีนสำหรับสระน้ำและสปา
 • น้ำยาฟอกผ้าขาว
 • สีสเปรย์

วัตถุต้องห้ามในห้องใต้ท้องอากาศยานสำหรับเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย

ระเบิดหรือกลอุปกรณ์ ระเบิดเพลิงหรือกลอุปกรณ์ระเบิดแสวงเครื่อง

ระเบิดหรือกลอุปกรณ์เพลิงหรือกลอุปกรณ์แสวงเครื่องสามารถทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือคุกคามความปลอดภัยของอากาศยาน รวมถึง

 • กระสุนปืน ลูกกระสุนปืน
 • บลาสทิ่งแคป
 • เดโทเนเตอร์และฟิวส์
 • ระเบิดสำหรับใช้ในเหมืองแร่หรือระเบิดในทางทหาร
 • พลุหรือดอกไม้ไฟ
 • ภาชนะอุปกรณ์ก่อให้เกิดควัน
 • ระเบิดไดนาไมต์ ดินปืน หรือระเบิดพลาสติก