ศูนย์รักษาพยาบาล

 

   การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
   โทร. 02-535-1113, 02-535-1755
   คลินิกของสนามบินตั้งอยู่บริเวณด้านเหนือของอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ชั้น 1 โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์พร้อมให้บริการ
 
   ศูนย์รักษาพยาบาล (อาคารผู้โดยสาร2)
   โทรศัพท์: 02-535-1113
   คลินิกของท่าอากาศยานอยู่บริเวณชั้น3 ห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ติดกับเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการ