ด่านตรวจสัตว์ป่า

 

 
ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานดอนเมือง
การนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าต้องได้รับใบอนุญาตตามอนุสัญญา CITES และกฎหมายไทย

ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย โดยลักลอบล่าสัตว์ป่าจากธรรมชาติ จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและจากอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ รวมถึงการลักลอบการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ


โดยมีสาเหตุมาจาก

 1. ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ป่า
 2. นำมาทำเป็นเครื่องประดับหรือของที่ระลึก
 3. ค่านิยมแบบผิดๆ ที่นำสัตว์แปลกหรือสัตว์ป่ามาเลี้ยง
 4. นำมาเป็นส่วนประกอบยาแผนโบราณและยาบำรุงกำลัง
 5. ความต้องการรับซื้อสัตว์ป่าหายากเพื่อกิจการสวนสัตว์และการจัดแสดงสัตว์
 
 

คำแนะนำ

 1. ซื้อสัตว์ป่าต้องมีเอกสารการได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. ต้องได้รับใบอนุญาตนำเขา-ส่งออก การอนุญาตจะกระทำได้เมื่อสัตว์ป่าดังกล่าวได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และการนำเข้าและส่งออกนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของชนิดพันธุ์ในธรรมชาติ

คำเตือน

การครอบครองสัตว์ป่า การล่า การซื้อขาย การเพาะเลี้ยงการนำเข้า-ส่งออก ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้กระทำผิดมีโทษตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ มีโทษจำคุกไม่เกิน ๔ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


บทลงโทษ การลักลอบนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่ามีความผิดดังนี้

 1. มีความผิดตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ ผู้กระทำผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน ๔ ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 2. มีความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙ มาตรา ๒๗ ผู้กระทำผิดมีโทษปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคาของรวมค่าอากร หรือจำคุกไม่เกินสิบปีหรือทั้งจำทั้งปรับ


ติดต่อขอรับอนุญาตได้ที่  
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
โทร/โทรสาร 0 2561 4838
E-mail: citesthailand_permit@yahoo.com


งาช้างไทยกับกฎหมายช้าง


ช้างไทย (Elephasmaximus) มีสองสถานะตามกฎหมายภายในประเทศ ได้แก่

 1. เป็นช้างเลี้ยงหรือช้างบ้านโดยเป็นสัตว์พาหนะที่ได้รับ การดูแลและจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ โดยกระทรวงมหาดไทย งาช้างที่ได้มาจากช้างเลี้ยงสามารถค้าได้โดยถูกกฎหมาย 

  ทั้งนี้อนุญาตเฉพาะการบริโภคภายในประเทศเท่านั้น ภายใต้การควบคุมการค้าตามกฎหมายแต่เนื่องจากช้างไทย เป็นช้างเอเชียซึ่งเป็นชนิดสัตว์ป่าในบัญชีหมายเลข๑ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) หรืออนุสัญญาCITES การนำเข้าและส่งออกช้างอวัยวะชิ้นส่วนของช้างรวมทั้ง งาช้างและผลิตภัณฑ์เป็นการกระทำผิดกฎหมายแม้ว่าจะเป็นงาที่ได้จากช้างบ้าน ก็ตาม

 
 1. เป็นช้างป่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยห้ามมิให้มีการใช้ประโยชน์จากช้างป่าอวัยวะงาช้างและผลิตภัณฑ์ที่ทำ จากชิ้นส่วนของช้างป่าด้วยจึงไม่อนุญาตให้มีการค้าทั้งภายในและระหว่าง ประเทศ โปรดทราบว่าการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ ซึ่งงาช้างแอฟริกา Loxodontafricana เป็นการกระทำผิดกฎหมาย

คำเตือน

นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ควรซื้องาช้าง (รวมถึงผลิตภัณฑ์งาช้าง) ไม่ว่าจะเป็นงาช้างเอเชียหรืองาช้างแอฟริกาเนื่องจากการลักลอบนำงาช้างดังกล่าวรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างผ่านระหว่างประเทศเป็น การกระทำผิดกฎหมาย
หยุดซื้อ – ขายสัตว์ป่าผิดกฎหมาย
พบเห็นการกระทำผิด โปรดแจ้ง ๑๓๖๒

 
ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานดอนเมือง
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
โทร/โทรสาร :0 2535 4006/ 0 2535 4005 สายด่วน1362