One Day Trip
One Day Trip เที่ยวปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟ @บุรีรัมย์

 One Day Trip เที่ยวปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟ @บุรีรัมย์ ‘เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม’    บุรีรัมย์ ดินแดนแห่งอารยธรรมขอมโบราณ สถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วทั้งหมด 6 ลูก...


อ่านต่อที่นี่